นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
121524   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แผนที่ีตำบลบ้านว่าน   [10/06/2562] [กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] 302.94k
1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน   [10/08/2017] [สำนักปลัด] 119.43k
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 129.11k
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 124.7k
4.การจดทะเบียนพาณิชย์เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 125.57k
5.การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 144.07k
6.การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 147.79k
7.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 145.17k
8.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 118.98k
9.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 112.84k
10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 115.03k
11.การรับชำระภาษีป้าย   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 120.16k
12.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 119.62k
13.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 137.75k
14.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 136.46k
15.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 28ค ลักษณะที่1 ง และ จ ลักษณะที่1   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 136.75k
16.การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 133.76k
17.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 121.88k
18.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 115.25k
19.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่   [10/07/2560] [สำนักปลัด] 111.4k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2