นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
224612   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ความรู้เรื่องเพศและความเท่าเทียมทางเพศในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567  

ลงข่าว: 08/03/2567  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   17   160

ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศมาอย่างต่อเนื่อง และพยายามผลักดันให้การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นนโยบายและหลักการสำคัญในการพัฒนาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน เพราะได้มีการบรรจุประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียม ระหว่างเพศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พุทธศักราช 2517 จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ซึ่งได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไว้ถึง 7มาตราด้วยกัน ที่ครอบคลุมทั้งในเรื่องสิทธิของหญิงและชายที่เท่าเทียมกันการไม่เลือกปฏิบัติติด้วยเหตุแห่งเพศการจัดสรรงบประมาณที่รัฐต้องคำนึงถึงความจำเป็นและความต้องการ ที่แตกต่างกันของเพศ วัยและสภาพบุคคล เป็นต้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)ที่มุ่งยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึง ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม การกระจายสวัสดิการที่มีคุณภาพครอบคลุม ทั่วถึงเหมาะกับประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกัน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมไทยในปัจจุบันทำให้เห็นถึงสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในแง่มิติการพัฒนาจากที่ซับซ้อนด้วยปัญหาสู่ประเด็นสังคมที่ชัดเจนขึ้น สิ่งที่สำคัญ คือเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการลดช่องว่างทางชนชั้นและรายได้ ในบริบทสังคมปัจจุบัน การพิจารณาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยโดยเฉพาะในด้านการพัฒนามนุษย์จะต้องพิจารณาในแง่ของมิติอื่น มากกว่ามิติเศรษฐกิจ เช่น มิติสุขภาวะ มิติการศึกษา มิติความเสมอภาคทางเพศ มิติความเสมอภาคเท่าเทียมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านว่าน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัว ความรู้เรื่องเพศและความเท่าเทียมทางเพศในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคลทุกเพศได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน 2. เพื่อสร้างความยอมรับและตระหนักในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ มนุษยชนที่ทุกคนพึงมีพึงได้ 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การยอมรับในความแตกต่างของบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ เพื่อปรับเจตคติของคนในสังคม ผ่านสถาบันทางสังคม ที่สำคัญ ประกอบด้วย ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ทำงาน และสื่อมวลชน