นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
224616   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เเก่ราษฎร วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 

ลงข่าว: 10/06/2567  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   11   45

วัตถุประสงค์
                   ๓.๑  เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป
                   ๓.๒  เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
                   ๓.๓  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน และประชาชนทั่วไป
                   ๓.๔  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป็นการร่วมกันคิด ร่วมกัน ทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
                   ๓.๕  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างทักษะเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย