นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
136814   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  

ลงข่าว: 15/06/2563  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   9   127

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่งและผู้ประสบปัญหาจากโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) เพื่อขอเงินสงเคราะห์ในการดำรงชีวิต จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ต่อไป