นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
136812   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กิจกรรมการการสำรวจครอบครัวเด็กยากจน เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 16-19 มี.ค.2564 เวลา 09.30-15.30 น. 

ลงข่าว: 22/03/2564  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   6   65