นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
145   คน
สถิติทั้งหมด
208799   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลงข่าว: 06/07/2565  หน่วยงาน : สำนักปลัด   36   149

          ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขี่สำคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก หรือโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้คือโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งถือเป็นโรคอุบัตัติใหม่ที่เกิดขึ้นกับคนทั่วโลก ซึ่งจากการรายงนของกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกระหว่างวันที่ 1 มกราคม -27 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจำนวน 8,193 ราย เสียชีวิต 6 ราย ซึ่งในเดือนตุลาคมพบแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยเรียน อายุ 5-18 ปี ประกอบกับเดือนพฤศจิกายน เริ่มมีการผ่อนคลายาตรการป้องกันการแพร่รบาดของโรคโควิด-19 จึงมีความเสี่ยงต่อการรดบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วยปลายปีนี้ได้ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร. ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน โรงทาน โรงธรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการในเขตตำบลบ้านว่าน โดยมีเป้าหมายให้ทุกพื้นที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย และให้ความสำคัญในการระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยต่อโรค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในระดับพื้นที่