นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  

ลงข่าว: 07/07/2565  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   18   99

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านว่าน                      ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)          พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำแนะนำของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล ซึ่งสมาชิกประกอบด้วย เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคณะบริหารประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และผู้บริหารไม่เกิน ๒๐ คน ซึ่งคัดเลือกกันเองจากสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบล ให้มีหน้าที่บริหารงานทั่วไปของสภาเด็กและเยาวชนตำบล และปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ดังนั้น เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านว่าน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับอาศัยอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุและ       ผู้พิการ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ มาตรา ๑๖ (๑๐) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนตำบล           บ้านว่าน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน ขึ้น