นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
37   คน
สถิติทั้งหมด
185962   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ITA 2566 

ลงข่าว: 21/07/3109   หน่วยงาน : สำนักปลัด

https://www.banwan.go.th/index.php?show=menu&file=detail&id=289ข้อมูลพื้นฐาน
       -01 โครงสร้าง
       -02 ข้อมูลผู้บริหาร
       -03 อำนาจหน้าที่
       -04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       -05 ข้อมูลการติดต่อ
       -06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลพื้นฐาน
       -07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       -08 Q&A
       -09 Social Network

       -O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การดำเนินงาน
       -011 
แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

       -012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
       -013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
       -014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
       -015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       -016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       -017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       -018 E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - 019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       -022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       -O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       -030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       -031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy) จากการปฎิบัติหน้าที่
       -032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

       -O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

       -O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       -035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนการป้องกันการทุจริต
       -036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       -037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
       -038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความคุณธรรมและความโปร่งใส

       -O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       -O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

       -O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

       -042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       -O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2566เข้าชม : 737