นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
136815   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ติดต่อเรา  

1.   ที่อยู่หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน          

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านว่าน  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110

2. หมายเลขโทรศัพท์  งานสำนักปลัด 0-4201-4706  งานกองคลัง  0-4201-4620

3. หมายเลขโทรสาร 0-4201-4706

4. email : BANWAN.111333@gmail.com

  ติดต่องานกู้ชีพ-กู้ภัย ฉุกเฉินตลอด  24  ชั่วโมง

โทร.080-504-4748  

**********************************

เบอร์ติดต่อสำนักงาน   0-4201-4706  แล้วกดเบอร์ภายในที่ต้องการ

กด 1 ห้องสำนักปลัด,  กด 2 ห้องกองคลัง,  กด 3 ห้องกองช่าง,  กด4 ห้องกองการศึกษา,

กด 5 ห้องกองสวัสดิการสังคม,   กด 6 ห้องกู้ชีพกู้ภัย,   กด 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, 

กด 8 ห้องปลัด,   กด 9 ห้องนายก

ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อนายก อบต. นายประภาส  คลังชำนาญ   โทร.091- 0651098 

     ติดต่อรองนายกฯ นายอินตา  วงษ์สมบัติ  โทร.086-2275811     

      ติดต่อรองนายกฯ นายชาญณรงค์  ลาสิงห์  โทร.083-4177007 

 e-mail:BANWAN.111333@gmail.com

 

* ชื่อ - นามสกุล :
* อีเมล์ :
* ยืนยัน อีเมล์ :
* เรื่อง :

* เนื้อหา :

ข้อมูลที่ต้องกรอก *