นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
99   คน
สถิติทั้งหมด
121524   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/10/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 2
01/07/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 [กองคลัง] 2
01/04/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 [กองคลัง] 2
01/01/2563 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [กองคลัง] 2
10/09/2563 : การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [สำนักปลัด] 7
10/09/2563 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระเบียน อบต.บ้านว่านว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมุลจากภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด [สำนักปลัด] 7
03/08/2563 : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [กองคลัง] 15
08/07/2563 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 44
15/06/2563 : Google Form บันทึกผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในกรณีการแพร่ระบาด โรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล [กองสวัสดิการสังคม] 55
25/05/2563 : ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่่อมสภาพเเละไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [กองคลัง] 37
18/05/2562 : เอกสารการพิจารณาทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ [สำนักปลัด] 62
21/04/2563 : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองสวัสดิการสังคม] 78
21/04/2563 : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองสวัสดิการสังคม] 35
21/04/2563 : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองสวัสดิการสังคม] 41
21/04/2563 : ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองคลัง] 42
21/04/2563 : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองช่าง] 50
21/04/2563 : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติ บุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน [กองช่าง] 62
09/04/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 48
06/03/2563 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 [กองคลัง] 28
24/02/2563 : การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย [สำนักปลัด] 67


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>