นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
143   คน
สถิติทั้งหมด
208797   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ITA-2567 

ลงข่าว: 04/03/3110   หน่วยงาน : สำนักปลัด

ข้อมูลพื้นฐาน
       -o1 โครงสร้าง
       -o2 ข้อมูลผู้บริหาร
       -o3 อำนาจหน้าที่
       -o4 ข้อมูลการติดต่อ

 

การประชาสัมพันธ์
       -o5 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       -o6 Q&A

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
       -o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       -o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
       -o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

การปฏิบัติงาน
      -o10 คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

 

การให้บริการ
      -o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
      -o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
      -o13 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง
       -o14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        o18 แผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       -o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
       -o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
       -o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       -o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       -o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       -o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       -o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

นโยบาย No Gift Policy
       -o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฎิบัติหน้าที่
       -o27 การสร้างวัฒนธรรม  No Gift Policy 
       -o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
       -o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยนชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

                                         

การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       -o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
       -o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

แผนการป้องกันการทุจริต
       -o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
       -o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน
       -o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       -o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 เข้าชม : 5212