นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
136810   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ITA 2564 

ลงข่าว: 15/03/2564   หน่วยงาน : สำนักปลัด

ข้อมูลพื้นฐาน
       -01 โครงสร้าง
       -02 ข้อมูลผู้บริหาร
       -03 อำนาจหน้าที่
       -04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
       -05 ข้อมูลการติดต่อ
       -06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลพื้นฐาน
       -07 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       -08 Q&A
       -09 Social Network

 

การดำเนินงาน
       -010 แผนดำเนินงานประจำปี

               -แผนดำเนินงานประจำปี 2564

       -011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
       -012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน
       -013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ
       -014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
       -015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
       -016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
       -017 E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
       -018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
       -020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
       -022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
       -023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
       -024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
       -027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       -028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
       -031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

               -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี 2564

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
       -032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
       -033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       -034 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
       -035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                             

การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
       -036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
       -037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรามองค์กร
       -038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนการป้องกันการทุจริต
       -039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
       -040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
       -041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน
       -042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

       -043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเข้าชม : 1678