นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
142   คน
สถิติทั้งหมด
208796   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (One Stop Service)
ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต.
ระเบียบการลา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น
การจัดการความรู้ (KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1