นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
136808   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

มาตรฐานการปฎิบัติงาน

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล (One Stop Service)
ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ ปลัด อบต.
ระเบียบการลา
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น
การจัดการความรู้ (KM)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1