นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
136812   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายเริงณรงค์ มะลิงาม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิญญู อนุรักษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลังชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 091-8671342
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิริรัตนา ประทุมมาตย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ : kwanboom2407@gmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปิยนุช ดำดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 080-1838190
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุรัตธิญาญ์ กลางประพันธ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอดิภรณ์ วังก้อน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการคลัง
เบอร์ติดต่อ : xx
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอิสระ เครางาม
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 0885613356
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
น.ส.นันทวรรณ พิมพ์ภักตร์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 0868578005
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววราพร คำหมาย
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมนธิดา ยอดยา
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1