นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
224616   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านว่าน ประจำปีงบประมาณ 2567  

ลงข่าว: 18/03/2567  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   19   94

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจการนำหลักเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน/ศึกษาดุงานพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง