นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
224613   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 

ลงข่าว: 18/04/2567  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   15   71

หลักการเเละเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก “ดอกลำดวน” เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีคุณค่าสำหรับลูกหลานชาวไทยทุกคนเพราะเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ในแต่ละช่วงอย่างมากมาย จนสามารถถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตาม และเป็นวัยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อบอุ่นให้กับลูกหลานในครอบครัวและในชุมชนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้สร้างคุณงามความดีต่างๆ ที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างเพื่อให้ลูกหลานได้ถือปฏิบัติตาม ประกอบกับช่วงวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ลูกหลานจะรดน้ำขอพรแสดงความกตัญญูแก่ผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านว่าน ซึ่งเป็นบุคคลที่ลูกหลานทุกคนให้ความรักและความเคารพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรมการประกวดหรือแข่งขันเกมต่างๆร่วมกัน
2.เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุ  และร่วมกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ รักษาสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไปเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป