นายบรรยงค์  มาตรโสภา
นายบรรยงค์ มาตรโสภา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ITA
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รอบันทึกข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
7   คน
สถิติทั้งหมด
136815   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "บ้านว่านเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2563 

ลงข่าว: 02/12/2563  หน่วยงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   15   68