นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOAD
หัวข้อ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
34   คน
สถิติทั้งหมด
185959   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร ประจำปี 2565  

ลงข่าว: 06/05/2565  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   18   138

วัตถุประสงค์ในการจำโครงการอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2565 

1.เพื่อเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่ม เป้นการร่วมคิดร่วมทำและร่วมกันพัฒนา ก่อให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างทักษะเรียนรู้ ต่อยอดพัฒนาอาชีพให้มีความหลากหลาย

6.เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป