นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อ Ita
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
บริการออนไลน์ E - Service
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
212775   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลงข่าว: 07/07/2565  หน่วยงาน : กองสวัสดิการสังคม   15   258

ปัญหาเด็กติดเกมคอมพิวเตอร์  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทแพร่หลายในสังคมมากขึ้น  ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือ  พฤติกรรมการติดเกมของเด็กคล้ายกับพฤติกรรมของผู้ป่วยติดสารเสพติด  และผู้ป่วยติดการพนัน  คือ  มีความพึงพอใจเมื่อได้รับชัยชนะในการเล่นเกมและต้องการเอาชนะเพิ่มขึ้นอีกจึงรู้สึกพึงพอใจเท่าเดิม  และมักใช้เวลาในการเล่นนานจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  มีความคิดหมกมุ่นกับเกมคอมพิวเตอร์อย่างมาก  และมีความต้องการเล่นเกมตลอดเวลา  ปัจจุบันปัญหาเด็กติดจอมีจำนวนมากขึ้น  และอายุลดน้อยลงเรื่อย ๆ  จากผลการวิจัยพบว่า  การติดจอของเด็กส่งผลให้สมรรถนะของเด็กไทยวันที่ต่ำกว่ามาตรฐานทั้ง  7  ด้านได้แก่  ทักษะการเคลื่อนไหว  ทักษะด้านสังคม  ทักษะด้านอารมณ์ ทักษะด้านการคิดและสติปัญญา  ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร   ทักษะด้านจริยธรรม  และทักษะด้านการสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังพบว่าการติดจอเป็นภัยเงียบที่คุกคามเด็กๆ  โดยไม่รู้ตัว  เช่น  สมาธิสั้น  มีปัญหาด้านสายตา  โรคอ้วน  และกระดูกพรุน  เป็นต้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม  สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชนขึ้น  เพื่อป้องกันและลดภาวะการติดเกมติดจอของเด็กและเยาวชน  ป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเกมและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตเหมาะสมตามวัย  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและลดปัญหาความก้าวร้าว  รุนแรงอันเนื่องมาจากการเล่นเกมบางประเภทโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา 67  ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเด็กติดเกมในเด็กและเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม  สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเกมของเด็กและเยาวชนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตเหมาะสมตามวัยและเพื่อป้องกัน  ลดภาวการณ์ติดเกมติดจอและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้สื่อออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น