นายประภาส  คลังชำนาญ
นายประภาส คลังชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เมนู
บุคลากร
หัวข้อ Ita
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจการสภา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.
สินค้า OTOP ตำบลบ้านว่าน
การให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มุม DOWNLOADและ KM.
หัวข้อ
E-Service : บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP
การจัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
201058   คน
เริ่มนับวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

ประกาศรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 

ลงข่าว : 07/10/2565

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ข้อ 7 กำหนดให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินการรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน จึงแจ้งแนวทางปฏิบัติการรับลงทะเบียน ดังนี้

 

          1.  ระยะเวลารับลงทะเบียน  ยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 และตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  ในวันและเวลาราชการ

          2.  คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่มีสิทธิลงทะเบียน

             2.1 มีสัญชาติไทย

             2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลบ้านว่าน ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

             2.3 ผู้สูงอายุมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วหรือรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีrผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2567 นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2567  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

             2.4 ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วและมีการย้ายภูมิลำเนามาอยู่ในเขตตำบลบ้านว่าน จะต้องแจ้งลงทะเบียนหรือยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

             2.5 ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

                (1) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

                (2) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                (3) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

       3. เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน ประกอบด้วย

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายฉบับจริง 

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน) 

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ โดยสามารถใช้บัญชีเงิน

ฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารออมสิน สาขาท่าบ่อ พร้อมสำเนา สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ   จำนวน   1  ชุด

             4. หนังสือมอบอำนาจ  ( กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็น

ลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และหากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามที่ กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน  หรือโทรศัพท์ 042-014706เข้าชม : 197